"Alvin"

Kouros Heaven

Parents

FATHER:  KOUROS VOLAMI NEL CUORE

MOTHER: KOUROS PRIDE AND JOY 

 

Owner

GIUSEPPE ROSSI/FERDINANDO ARENELLA