"Rachel"

Kouros Live to Tell

Parents

FATHER:  KOUROS DI SOLE E D'AZZURRO

MOTHER: KOUROS CAME FLAY WITH ME 

 

Owner

Kouros Kennel