Afghan Hounds

The dogs that we show at the moment

Males

Kouros

Kouros .....

Kouros


Females

"Sofia" Kouros

"Nelly" Kouros .....

"Jamila" Kouros